Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου https://www.melrosehotel.gr


Ο ιστότοπος https://www.melrosehotel.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της «ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ A.E.» (στο εξής η «Εταιρεία») και καθίσταται «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι κυρίως ενημερωτικό, ενώ παρέχεται και τη δυνατότητα κρατήσεων σχετικά με τις παροχές της Εταιρείας.

  1. Η παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική ισχύει αναφορικά με τη λειτουργία της Εταιρείας και του Ξενοδοχείου Melrose Hotel (στο εξής το «Ξενοδοχείο») που διαχειρίζεται.

Η Εταιρεία είναι η αποκλειστική διαχειρίστρια της ιστοσελίδας https://www.melrosehotel.gr είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κάθε υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική ή παραπέμπει σε αυτή (στο εξής καλούμενες από κοινού οι «Υπηρεσίες» μας), για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online, κάθε προωθητική ενέργεια της Εταιρείας για το Ξενοδοχείο online και offline, για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, είτε χρησιμοποιείται οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή άλλη συσκευή, καθώς και κατά την παροχή Υπηρεσιών μας δίχως την χρήση των κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικών μέσων.

Η Εταιρεία έχει ορίσει Συντονιστή Θεμάτων Προστασίας Δεδομένων.

  1. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου).

III. Σκοποί Επεξεργασίας – Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε και με ποια νομιμοποιητική βάση;

Η Εταιρεία δύναται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω του ιστοτόπου της για τους εξής σκοπούς:

1. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέχετε οικειοθελώς προσωπικά δεδομένα (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail), μέσω των φορμών:

Α. επικοινωνίας ( https://www.melrosehotel.gr/el/epikoinonia/)

Η νομιμοποιητική βάση της εν λόγω επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας.

2. Σε περίπτωση κράτησης δωματίου και άλλων σχετιζόμενων υπηρεσιών (όπως, τήρηση απαιτούμενων εγγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αιτήματα σχετιζόμενα με την διαμονή) και την διαμονή στο Ξενοδοχείο (πρόσβαση σε δωμάτιο, χρήση υπηρεσιών mini bar, τηλέφωνο δωματίου κλπ.), δύναται να επεξεργαστούμε, βασισμένοι στη νομιμοποιητική βάση της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, τα εξής προσωπικά δεδομένα:

Α. Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλ., e-mail, ημερομηνίες διαμονής, ημερομηνίες γέννησης κ.λπ.)

Β. Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. ΑΔΤ, αριθμός διαβατηρίου, κ.λπ.)

Γ. Οικονομικά δεδομένα ( αριθμός κάρτας, CVV, ΙΒΑΝ)

Δ. Δεδομένα υγείας (π.χ. αλλεργίες)

Ε. Δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. αναπηρίας, κ.λπ.)

ΣΤ. Δεδομένα προτιμήσεων (π.χ. χορτοφάγος , τύπος δωματίου κ.λπ.)

Ζ. Δεδομένα ταυτοποίησης (αριθμός κράτησης)

Τονίζουμε ότι στη περίπτωση διενέργειας εισπράξεων από κρατήσεις κατά τη χρήση διαδικτυακών πλατφόρμων κράτησης (On Line Agents), η πληροφόρηση για τη διενέργεια απομακρυσμένης χρέωσης της πιστωτικής κάρτας παρέχεται από τις εκάστοτε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Σε περίπτωση απομακρυσμένης χρέωσης της κάρτας σας, με σκοπό τη διαχείριση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, σας παρέχουμε ειδικό έντυπο για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη συμφωνηθείσα μεταξύ μας διενέργεια χρέωσης. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον από το απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας, το οποίο έχει δεσμευθεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας.

3. Για οργανωτικούς λόγους (π.χ. λίστα πελατών με άφιξη/ αναχώρηση εντός της ημέρας, πελάτες με ειδικές προσφορές) δύναται να επεξεργαστούμε τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα, βασισμένοι στη νομιμοποιητική βάση της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης.

4. Για να συμμορφωνόμαστε με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, δύναται να επεξεργαστούμε τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα, βασισμένοι στη νομιμοποιητική βάση της συμμόρφωσής μας με νομικές υποχρεώσεις.

ΙV. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα έχει πρόσβαση μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευθεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Ενεργούμε μόνοι μας την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνουμε, ενώ αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να είναι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες όπως εταιρείες διαχείρισης κρατήσεων και εταιρείες υποστήριξης ιστοσελίδας. Τέλος, αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να και τρίτα μέρη, ήτοι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες έχουμε φροντίσει να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

V. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούνται από εμάς μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται ανάλογα με τους όρους της συμβατικής μας σχέσης.

VI. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ο.Χ.

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες (ήτοι χώρες εκτός ΕΟΧ) θα διεξαχθεί με την προηγούμενη γνώση και, ενδεχομένως, με τη συγκατάθεσή σας. Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός εκείνων για τις οποίες υπάρχει απόφαση επάρκειας όσον αφορά το επίπεδο προστασίας των δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται κατόπιν χρήσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μέσω άλλων διασφαλίσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

VII. Τα δικαιώματά σας

Προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα:

1. να ενημερωθείτε από εμάς, εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο αυτών,

2. να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει,

3. να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να τα επαληθεύσουμε, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

4. να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,

5. να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, καθώς επίσης και στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

6. να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα (να σημειωθεί όταν εάν η διαγραφή τους είναι αδύνατη για την εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων, να σας ενημερώσουμε αντιστοίχως)

7. να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτηση στην κάτωθι διεύθυνση: info@melrosehotel.gr

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr   Τα δικαιώματά μου  Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.


 

VII. Λοιπές πληροφορίες

Δεν κάνουμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών που σας προσφέρουμε από ανήλικο κάτω των 16 ετών, απαιτούμε τη ρητή συγκατάθεση του γονέα, πριν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 13/12/2019 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση/έκδοση.

Σχετικά με τα cookies που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, έχουμε αναρτήσει σχετική Πολιτική Cookies.

 

Melrose Hotel Rethymno
Επικοινωνία
Machis Potamon and Kapetan Lemonia
Ρέθυμνο, Κρήτη, 74100, Ελλάδα
Τηλ. : +30 28310 35494,-495,-496
Fax: +30 28310 35497
info@melrosehotel.gr
MHTE: 1041K032A0106900
member of Hotels & Resorts
TripAdvisor 2021
Trip 2020
Trip 2019
Apollo
Trip Advisor
FOLLOW US
USEFUL LINKS
USEFUL LINKS
© 2024 Melrose Hotel Rethymno. All rights reserved.